STADGAR FÖR FINLANDS ENDOKRINOLOGFÖRENING

Föreningen har godkänt stadgarna på årsmötet 19.5.2020.
 

1.  Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Suomen Endokrinologiyhdistys – Finlands Endokrinologförening och föreningens hemort är Helsingfors stad. Föreningen är tvåspråkig.
 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningen grundades i Helsingfors år 1947. Föreningens ändamål är att verka som sakkunnigorgan inom endokrinologin, som samarbetsorgan för läkare, forskare och skötare, och på detta sätt främja det praktiska patientarbetet och forskningen inom endokrinologin i Finland. Föreningen är European Society of Endocrinology:s medlemsorganisation i Finland.

För att förverkliga sitt ändamål anordnar föreningen utbildningsprogram för sina medlemmar, ger utlåtanden och gör framställningar till myndigheter, delar ut stipendier för att främja vetenskaplig forskning och praktiska läkarfärdigheter, belönar och stöder finländska endokrinologer som utmärkt sig i vetenskapligt och kliniskt arbete, deltar i branschens internationella verksamhet, informerar om branschens internationella verksamhet samt utövar motsvarande övrig verksamhet som främjar förverkligandet av föreningens syfte. 

     
3. Medlemmar

Till ordinarie medlemmar i föreningen kan antas personer som godkänner föreningens syfte.

Ordinarie medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen på föreningens årsmöte kallas en person som på ett anmärkningsvärt sätt har främjat och understött föreningens verksamhet.

Som understödande medlem kan antas en privatperson eller sammanslutning med rättsförmåga som vill understöda föreningens syfte och verksamhet. För att bli understödande medlem krävs tillstyrkande av styrelsen eller ett godkänt beslut vid föreningens årsmöte.  
 

4. Medlems utträde och uteslutning

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela detta till styrelsen eller styrelseordföranden, eller meddela om sitt utträde vid föreningens möte för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen trots påminnelse har lämnat sin medlemsavgift obetald under två på varandra följande år eller i övrigt underlåtit att uppfylla de förpliktelser han åtagit sig vid anslutningen till föreningen eller genom sitt uppträdande inom eller utom föreningen avsevärt har skadat föreningen eller inte längre uppfyller de i lagen eller i föreningens stadgar nämnda villkoren för medlemskap.
 

5. Medlemsavgift

Av ordinarie medlemmar och understödande medlemmar uppbärs en årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek för vardera medlemsgruppen fastställs av föreningens årsmöte. Hedersmedlemmar betalar inte någon medlemsavgift.
 

6. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen till vilken hör en ordförande och 11 övriga ordinarie medlemmar vilka utses vid årsmötet.

Styrelsemedlemmarna bör företrädesvis representera olika delar av landet och även olika grenar inom forskning och klinisk endokrinologi.

Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt övriga behövliga funktionärer.

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder, av vice ordföranden, då dessa anser det motiverat eller då minst hälften av styrelsens medlemmar yrkar på det.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande eller kan nås på elektronisk väg. Omröstningar avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

Över styrelsens möten skall föras protokoll.    

 

7. Rätt att teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden gemensamt med sekreteraren. Ifråga om löpande penningtransaktioner får skattmästaren ensam teckna föreningens namn.


8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte behövliga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall ge styrelsen sitt skriftliga utlåtande senast två veckor före årsmötet.

 

9. Föreningens möten
 
Föreningens årsmöte hålls årligen under perioden januari – maj på av styrelsen fastställd dag.

Om styrelsen så beslutar kan deltagande i föreningens möte även ske via dataanslutning eller annat tekniskt hjälpmedel medan mötet pågår. Styrelsen ger anvisningar om deltagande i samband med möteskallelsen. 

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt att närvara och yttra sig på mötet. Som föreningens beslut gäller den mening som på mötet omfattas av mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom ifråga om val då utgången avgörs genom lottning.
 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten skriftligen minst sju dagar före mötet.
 

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4. Godkännande av mötesagendan.
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtanden föredrages. 
6. Besluts om fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga. 
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt storleken av medlemsavgifter fastställs. 
8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar.  
9. Val av en eller två revisorer samt suppleanter för dem. 
10.  Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
En medlem i föreningen som vill få ett ärende upptaget till behandling på föreningens årsmöte skall skriftligen meddela styrelsen härom i så god tid att ärendet kan medtas i möteskallelsen. 
 

12. Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. I möteskallelsen skall anges ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet.

Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar användas för att befrämja föreningens syfte på sätt som bestäms av det möte som besluter om upplösningen. Om föreningen läggs ner, används dess tillgångar för samma ändamål.