SUOMEN ENDOKRINOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

Säännöt, jotka yhdistyksen kokous on hyväksynyt 19.05.2020

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Endokrinologiyhdistys – Finlands Endokrinologförening ja yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on perustettu Helsingissä vuonna 1947. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia endokrinologian alan asiantuntijaelimenä sekä lääkäreiden, tutkijoiden ja hoitajien yhteistoimintaelimenä ja siten edistää endokrinologian alan käytännön potilastyötä ja endokrinologian alan tutkimusta Suomessa. Yhdistys on European Society of Endocrinology -yhdistyksen Suomen jäsenjärjestö.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölleen koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, jakaa apurahoja tieteellisen tutkimuksen ja käytännön lääkärintaitojen edistämiseksi, palkitsee ja tukee tieteellisessä ja kliinisessä työssä ansioituneita suomalaisia endokrinologeja, osallistuu alan kansainväliseen toimintaan, tiedottaa alan kansainvälisestä toiminnasta sekä harjoittaa muita vastaavia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista edistäviä toimintoja.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi pääsyä varten vaaditaan hallituksen puoltava lausunto sekä yhdistyksen kokouksen hyväksyvä päätös. 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kehotuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuotena tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Sen suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yksitoista muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksessa tulee pyrkiä alueelliseen ja tutkimuksen ja endokrinologian eri kliinisten alojen edustuksellisuuteen. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä tai sähköisesti tavoitettavissa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Juoksevissa raha-asioissa rahastonhoitaja saa yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus antaa kokouskutsun yhteydessä ohjeet osallistumiselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.                  
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.